Pre disemináciu uvádzame „best practice“ - príklady dobrej praxe, ktoré účelne aj úspešne pomáhajú spotrebiteľom získavať kvalitné obsažné informácie ex ante, riešit existujúce dilemy  a tým preventívne predchádzať potenciálne vznikajúcim problémom.