V danom kurze sú rozpracované hlavne nasledovné otázky

- Základné informácie UDZS

- Ochrana spotrebiteľa

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva, s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému, vrátane edukácie odbornej i laickej verejnosti. V rámci spektra činností, ktoré úrad vykonáva pridáva aj kazuistiky. Ich publikovanie považuje z pohľadu vzdelávania a osvety za jednu zo svojich najdôležitejších činností.