Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) dohliada na dodržiavanie pravidiel reklamy liekov podľa zákona o reklame. Ak zaznamená porušenie zákona (z vlastného podnetu, resp. podnetov iných strán), začne voči účastníkovi správne konanie, v rámci ktorého zisťuje súlad s ustanoveniami zákona a v prípade zistenia porušenia uloží zákaz šírenia reklamy a zároveň aj finančnú sankciu. Dodržiavanie ustanovení zákona o lieku, vzťahujúce sa na marketingové aktivity, je v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR.


Štátny ústav pre kontrolu liečiv (https://www.sukl.sk) je štátnym orgánom s celoslovenskou pôsobnosťou. Úlohou úradu je v oblasti – humánnej farmácie a drogových prekurzorov vykonávať dohľad a ochraňovať koncového spotrebiteľa tak, aby mu boli poskytnuté bezpečné lieky či zdravotnícke pomôcky