V tejto časti je uvedených 6 príkladov praktických ukážok

Gesciu v oblasti ochrany spotrebiteľa, oblasť potravinovej bezpečnosti zabezpečuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“). Podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Národným orgánom na uplatňovanie  osobitných predpisov a pre styk s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín je ministerstvo.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je úradným orgánom kontroly potravín.